[pp.int.general] Jolly Pirro's Day

Petr Vyhnal - konfera konfera at simerion.net
Thu Mar 11 14:20:09 CET 2010


Hello Dmitry,

you can find Czech translation below. However it doesn't mean Czech 
pirate party officially supports and will join this event. This is what 
we have to decide. I also must agree with Valentin and Fedor, that using 
"copyright" in general is not the best way. Hence I modified translated 
text to reffers to "non-free copyright" rather.

Regarrrds,
rudiik


Translation:

Pirate Day?
Pirátský den?

Pirates should have their own holiday because we enjoy drinking singing 
and having fun! That's what we thought in the Pirate Party of Russia and 
started arranging the date. We've chosen March the 14 because the PI 
number is approximately equals to 3.14. But the holiday needs a good 
name for it!
Piráti by měli mít svůj svátek, protože milujeme pití zpěv a zábavu! A 
to jsme si také řekli jako Ruská pirátská strana a začali jsme hledat 
vhodný datum. Vybrali jsme 14. březen, protože číslo PI je zaokrouhleně 
3.14. Ale náš svátek také potřebuje pořádné jméno!

Jolly Pirro's Day
Veselý Pirrův den

Yo-ho-ho-ho! Ok we've chosen the date but we need to think about the 
name and the symbol of it. You can't be a pirate without a parrot! 
Parrot is the best bird for a pirate even though the sparrows want to 
take it's place. Parrot copies the information by singing songs even 
though that he might spend loads of time in a birdcage because of it. I 
can't remember how but the name for the parrot just came on my mind! 
Meet our new Friend Pirro (Captain Pirro that's how I've been corrected 
by him). He also lets his Friends to call him PeerToPeerro.
Jo-ho-ho-ho! Dobrá, vybrali jsme den, ale je čas se zamyslet nad jménem 
a logem. A správný pirát nemůže být bez papouška! Papoušek je nejlepší 
pták pro piráta i když by vrabci rádi převzali jeho místo. Papoušek 
kopíruje informace zpěvem písní i přesto, že za to může strávit hodně 
času zavřený v ptačí kleci. Už si nevzpomenu jak přesně, ale jeho jméno 
mi prostě blesklo hlavou. Přivítejte našeho nového kamaráda jménem Pirro 
(Kapitán Pirro, jak mě rád opravuje). Mezi přáteli je také znám jako 
PeerToPeerro.

How to celebrate it?
Jak ho oslavit?

You should ask everyone who celebrates this occasion not to purchase any 
production which is copyright protected. Don't buy books, films, music, 
cd's and anything else like that. Even though the 14 of March is on 
Sunday, Pirro wants the true pirates not to go to the cinema. Don't feed 
them on the Jolly Pirros day! Arrr!
Meli byste požádat každého kdo slaví s námi, aby v tento den nekupovali 
žádná díla chráněná nesvobodným copyrightem. Nekupujte knihy, filmy, 
hudbu, cédéška, prostě nic podobného. A i přes to, že je 14. březen 
neděle, Pirro chce, aby praví piráti nešli ani do kina. Nekrmte je je na 
svátek Veselého Pirra! Arrr!

Copyright funeral
Pohřeb nesvobodného copyrightu

Best case for pirate celebraiting is a copyright funeral. To join 
worldwide flashmob download Chopin's Funeral March and set it as 
alarmclock in your cellphone at 3:14PM 3.14.2010. And don't forget erase 
smiles from faces! It's a funeral ceremony!
Nejlepší co pirát může slavit je pohřeb nesvobodného copyrightu. Abyste 
se připojili k této světové události stáhněte si Chopinův Pohřební 
pochod and nastavte ho jak obudík v mobilu na 14. března 2010 ve 3:14 
odpoledne. A nezapomeňte se neusmívat! Je to pohřeb!

Most Important!
Nejdůležiteší!

Please join the site and subscribe to our newsletter. Pirro's gonna make 
you life a nit more happier he promises that! We also would like to ask 
to spread the idea about the holiday as much as you can between your 
Friends.
Prosím, připojte se k této stránce a zaregistrujte si posílání novinek. 
Pirro udělá váš život alespoň o fous veselejší, slibil to! Také bychom 
rádi poprosili o rozšíření povědomí o tomto svátku mezi co nejvíc tvých 
přátel.

Sharrre it!
Sdílejte to!

Where to find Pirro?
Kde najdete Pirra?

Pirro loves Google!
Pirro miluje Google!

Pirro choose Google Friend Connect for communicating with his Friends 
because it's reliable, safe and comfortable. Subscribe to the newsletter 
and start celebrating Pirros day with the help of your google (gmail), 
Twitter, Yahoo or OpenID account.
Pirro používá Google Friend Connect pro komunikaci s jeho přáteli, 
protože je spolehlivý, bezpečný a pohodlný. Zaregistrujte se pro příjem 
novinek a začněte slavit Pirrův den s pomocí vašeho google účtu (gmail), 
Twitteru, Yahoo nebo OpenID účtu.

On 10.03.2010 23:55, Dmitry S. wrote:
> Hello pirates!
> This sunday we want to organaise a flash mob.
> Here is some more information http://piright.org/en/ (English), 
> http://piright.org/ru/ (Russian), http://piright.org/de/ (German 
> coming really soon), http://piright.org/se/ (Sweedish...coming soon). 
> Contact me if you wish to make a translation into your language.
> Regards.
> Dmitry S. from the Pirate Party of Russia.
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Hotmail: мощная бесплатная электронная почта с защитой Майкрософт. 
> Станьте пользователем сейчас! 
> <https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969>
>
>
> ____________________________________________________
> Pirate Parties International - General Talk
> pp.international.general at lists.pirateweb.net
> http://lists.pirateweb.net/mailman/listinfo/pp.international.general
>    

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.international.general/attachments/20100311/13acf461/attachment.htm>


More information about the pp.international.general mailing list